• thanhvusale@gmail.com
  • (+84) 090 2516 177

Công tắc cảm ứng nút lõm Zigbee-Tuya

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life - Zigbee - 20A - 1 nút chữ nhật
admin      6    185 Views

Công tắc cảm ứng nút lõm Zigbee-Tuya

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life – Zigbee  – 1/2/3/4 nút chữ nhật.

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life - Zigbee - 20A - 1 nút chữ nhật

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life – Zigbee – 20A – 1 nút chữ nhật

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life - Zigbee - 20A - 1 nút chữ nhật

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life – Zigbee – 2 nút chữ nhật

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life - Zigbee - 20A - 3 nút chữ nhật

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life – Zigbee – 20A – 3 nút chữ nhật

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life - Zigbee - 20A - 4 nút chữ nhật

Công tắc cảm ứng viền nhôm, mặt kính, hệ Tuya / Smart Life – Zigbee – 20A – 4 nút chữ nhật

6 Comments

Leave a Reply